REFORMA EDUKACJI – HARMONOGRAM KONFERENCJI PRZEDMIOTOWYCH DLA NAUCZYCIELI

Konferencje PLANOWANE w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku ul. Parkowa 4a
Przedmiot konferencji Terminy (dd.mm.) Prowadzący Zapisy
WDŻR  

28.08.2017 r.

godz. 9.00

mgr Wioleta Dudziak-Radecka zapisz sie
Wychowanie Fizyczne 31.08.2017 r.

godz. 13.00

mgr Grażyna Szulik Zapisz sie
Historia, Wos 28.08.2017 r.

godz. 13.30

dr Edward Karolczuk Zapisz sie

W przypadku zgłoszenia się dużo większej liczby nauczycieli zainteresowanych udziałem w poszczególnych konferencjach, utworzymy dodatkowe terminy.

 

przydatne linki:

  • portal „dobra szkoła”
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – pobierz
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60) – pobierz
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – pobierz