Projekty

”Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” w ramach programu POKL 3.5

Więcej:

W roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 realizowaliśmy projekt polegający na wspomaganiu  26 szkół podległych Miastu Rybnik.

Proces kompleksowego wspomagania rozwoju 26 placówek Rybnika składał się z następujących etapów:

 • diagnozy potrzeb,
 • planowania procesu działań,
 • wdrażania,
 • monitorowania jakości procesu i osiągania celów,
 • podsumowania i analizy efektów,
 • wniosków i rekomendacji.

W ramach wspomagania 26 szkół zorganizowaliśmy:

 • 221 form doskonalenia w I  roku wspomagania,
 • 208 form doskonalenia w II roku wspomagania.

Dzięki kompleksowemu wspomaganiu pracy szkół  i przedszkoli, polityka samorządowa zyskała wsparcie w podnoszeniu jakości pracy placówek oświatowych Miasta Rybnik.

Zostały wydane publikacje:

 • „Przykłady dobrych praktyk” (2014r.)
 • „Przykłady dobrych praktyk”(2015) , promujące skuteczne rozwiązania edukacyjne i wychowawcze
 • „Nowe wyzwania edukacyjne – innowacyjne metody i techniki pracy dydaktycznej”

   

  ”Cultural Competency Toolkit for Teachers”

   

   ”Mocni razem – nowe oblicze edukacji kulturowej”

   

  Projekt realizowany był przez Wodzisławskie Centrum Kultury w partnerstwie z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku. Inicjatywa otrzymała wsparcie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach w konkursie „Program Dotacyjny” w projekcie „operatorkultury.pl”. Projekt dofinansowano z Narodowego Centrum Kultury z programu Bardzo Młoda Kultura 2016 – 2018.

  Działania realizowane w ramach projektu przyczyniły się do polepszenia komunikacji i zacieśnienia współpracy, dzięki którym możliwe będzie stworzenie atrakcyjnej oferty z zakresu edukacji kulturalnej, kierowanej dla osób w różnym wieku. Udało się zorganizować wywiad fokusowy, podczas którego animatorzy i edukatorzy dyskutowali na temat potrzeb i oczekiwań nauczycieli z wodzisławskich placówek oświatowych oraz poddawali analizie dotychczasowe, wspólne działania. Odbyły się także warsztaty na temat metod pracy z dzieckiem przy przygotowaniu występów estradowych (dykcja, praca z mikrofonem, obycie sceniczne) i projektowania oferty kulturowej dla różnych grup wiekowych.