Ochrona danych osobowych – obowiązek informacyjny

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku mający swoją siedzibę przy ul. Parkowej 4a informuje o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Przemysław Kawa. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo z nim kontaktować pisząc na adres email szkoły: info@wom.edu.pl lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres email: iodowom@wom.edu.pl
Wypełniając obowiązki wynikające z art. 13, 14, 15 rozporządzenia 2016/679 RODO publikuję dla Państwa wiedzy i realizując Państwa podstawowe prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, Klauzule Informacyjne dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM”
w Rybniku.

Klauzule informacyjne:

  1. Obowiązek informacyjny – pobierz
  2. Klauzula informacyjna (postępowanie administracyjne) – pobierz
  3. Klauzula informacyjna (obsługa korespondencji) – pobierz
  4. Klauzula informacyjna (biblioteka) – pobierz

REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W celu ułatwienia Państwu, korzystania z praw określonych w art. 15 – 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO
oraz usprawnienia komunikacji w zakresie:
1. Prawa dostępu do informacji oraz kopii danych osobowych przetwarzanych przez jednostkę;
2. Prawa do sprostowania danych;
3. Prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a);
4. Prawa do ograniczenia przetwarzania;
5. Prawa do przenoszenia danych wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) oraz przetwarzania odbywającego się w sposób zautomatyzowany;
6. Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowaniu.
Administrator Państwa danych osobowych udostępnia poniżej wnioski za pomocą, których każda osoba, której dane dotyczą mogą realizować swoje uprawniania wynikające
z powyższych przepisów.
Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku
z żądaniem na podstawie art. 15–22 RODO, W razie potrzeby termin ten można przedłużyć
o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
1. Wniosek o realizację praw osób, których dane dotyczą art. 15 – 22 RODO
Wniosek jest dostępny w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku mający swoją siedzibę przy ul. Parkowej 4a, które prosimy przesyłać na adres e-mail: info@wom.edu.pl lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie jednostki.