Kierunki polityki oświatowej

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI
OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM
2020/2021

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych
  ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego
  w roku 2021.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019


PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. – pobierz prezentację
 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. – pobierz prezentację
 3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. – pobierz prezentację
 4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. – pobierz prezentację

 Z dniem 25 stycznia 2017 r. MEN dodało kolejny kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2016/2017 w brzmieniu:
5. Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej.

 


PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

  

 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych   ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno- wychowawczych.
  link do prezentacji ==> uruchom pokaz
 1. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku   pracy.
  link do prezentacji ==> uruchom pokaz
 1. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
  link do prezentacji ==> uruchom pokaz
 1. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.
  link do prezentacji ==> uruchom pokaz

 

 Minister edukacji narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły. To szkoła, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać z tego, co ją otacza.