Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku

Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań  w grudniu 2013 rozpoczęto proces wsparcia we wszystkich placówkach edukacyjnych uczestniczących w realizacji projektu. Wsparciem objęto 847 nauczycieli ze wszystkich 26 placówek edukacyjnych zgłoszonych do projektu,
w tym 696 kobiet i 151 mężczyzn (dane na podstawie list obecności).  Każda ze szkół uczestniczy w co najmniej 8-10 szkoleniach (14 godzin dużych form tj. konferencji, warsztatów oraz 14 godzin małych form tj. konsultacji, szkoleń w kameralnym gronie). Dwuletni cykl szkoleń obejmuje 1456 godzin dydaktycznych dla wszystkich biorących w projekcie udział szkół. Uczestnicy otrzymali w trakcie zajęć komplety materiałów szkoleniowych i promocyjnych. Działania są prowadzone zgodnie z harmonogramem szkoleń ustalanym przez SORE, szkołę i wykonawcę z miesięcznym wyprzedzeniem. Tematy zajęć są zgodne z priorytetami edukacyjnymi w ramach oferty wsparcia zapisanymi w RPW dla każdej placówki edukacyjnej. Odbywają się również spotkania tematyczne lokalnej sieci współpracy
i samokształcenia nauczycieli.

·         Sieć dla pedagogów szkolnych pn. „Sieć wymiany informacji pedagogicznej”

·         Sieć dla dyrektorów szkół pn. „Budowa spójności edukacyjnej”

·         Sieć dla nauczycieli pn. „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów”

·         Sieć dla nauczycieli pn. „Wsparcie motywacji edukacyjnej uczniów kształconych
w systemie klas sportowych”

W spotkaniach lokalnych sieci tematycznych wzięło udział 179 nauczycieli (wg list obecności). Natomiast z konsultacji tematycznych skorzystało 18 uczestników. Uczestnicy otrzymali komplety materiałów szkoleniowych przygotowanych na każde spotkanie tematyczne, jak również materiały promocyjne dla każdego uczestnika.

W ramach monitoringu realizacji projektu, szczególnie zadania 2 – oferty wspomagania dla szkół; jest bieżąco prowadzony przegląd ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników każdego spotkania w ramach oferty doskonalenia nauczycieli. Badany jest wskaźnik udziału uczestników, wzrostu kompetencji nauczycieli i wiedzy o celach programu. Wskaźnik udziału uczestników przekroczył o 30% wartość 100% udziału w stosunku do zakładanej początkowo liczby 650 uczestników. W wypadku wzrostu kompetencji na podstawie ankiet cząstkowych około 85% uczestników deklaruje wzrost kompetencji zawodowych w wyniku udziału w zajęciach tematycznych w ramach formy wspomagania.

Obszary wsparcia:

 

1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

2. Ocenianie kształtujące

3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

4. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się

5. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły

6. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej

7. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła

8. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

9. Budowa koncepcji pracy szkoły

10. Praca z uczniem młodszym

11. Praca z uczniem zdolnym

12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

13. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny internet

14. Projekt edukacyjny w szkole

15. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym

16. Rodzice są partnerami szkoły

17. Nauczyciel 45+

18. Szkoła promuje wartość edukacji

19. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole

20. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich

21. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych

22. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły?

23. Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną?

24. Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły

 

Wobec potrzeby kompleksowego wsparcia szkół Biblioteka Pedagogiczna w Rybniku oraz Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu przygotowały zestawienia bibliograficzne do wszystkich powyższych obszarów tematycznych.

 

Zestawienie Bibliograficzne Rybnik

Zestawienie Bibliograficzne Racibórz