Zasady udostępniania informacji publicznej
 
1.    Podstawa prawna
Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
 
2.    Pojęcie informacji publicznej
Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy
i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych
w ustawie.
 
3.    Podmioty uprawnione do uzyskania informacji publicznej
Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu i obejmuje uprawnienia do:
1)    uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
2)    wglądu do dokumentów urzędowych,
3)    dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
z powszechnych wyborów,
4)    niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.
 
Nie wolno żądać uzasadnienia wniosku o udostępnienie takiej informacji.
 
4.    Informacje podlegające udostępnieniu.
1)    o organach władzy publicznej, w tym o statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
2)    o zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej, w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
3)    o polityce władz, w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych,
4)    o danych publicznych (dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa),
5)    o majątku publicznym.
 
5.    Formy udostępniania informacji
1)    ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,
2)    udostępnianie na wniosek,
3)    udostępnianie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku,
4)    wstęp na posiedzenia organów władzy publicznej.
 
6.    Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
Odmowa udzielenia informacji może zastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.