REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA

NAUCZYCIELI I INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ

WOM”W RYBNIKU

 

ul. Parkowa 4a, 44-200 Rybnik

 

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

1.     Niniejszy regulamin  opracowano  na podstawie  statutu    Regionalnego  Ośrodka Doskonalenia  Nauczycieli  i Informacji  Pedagogicznej  „WOM” w  Rybniku.

 

2.     Regulamin organizacyjny  Regionalnego  Ośrodka Doskonalenia  Nauczycieli  i Informacji  Pedagogicznej „WOM”  w  Rybniku określa  strukturę  wewnętrzną, zasady  organizacji  pracy oraz  szczegółowy  zakres działań  komórek  organizacyjnych  Regionalnego Ośrodka  Doskonalenia  Nauczycieli i  Informacji  Pedagogicznej „WOM”  w  Rybniku.

 

3.     Ilekroć  w  regulaminie jest  mowa o:

a.      Regulaminie – należy przez  to  rozumieć Regulamin  Regionalnego  Ośrodka Doskonalenia  Nauczycieli  i Informacji  Pedagogicznej  „WOM” w  Rybniku,

b.     Ośrodku  -  należy przez  to  rozumieć Regionalny  Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli  i  Informacji Pedagogicznej  „WOM”  w Rybniku,

c.      Dyrektorze - należy przez  to  rozumieć Dyrektora  Regionalnego  Ośrodka Doskonalenia  Nauczycieli  i Informacji  Pedagogicznej  „WOM” w  Rybniku,

d.     Wicedyrektorze - należy przez  to  rozumieć Wicedyrektora  Regionalnego  Ośrodka Doskonalenia  Nauczycieli  i Informacji  Pedagogicznej  „WOM” w Rybniku.

 

4.     Regionalny Ośrodek  Doskonalenia  Nauczycieli i  Informacji  Pedagogicznej „WOM”  w  Rybniku działa  na podstawie:

a.      uchwały Nr II/48/18/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie : utworzenia placówki doskonalenia nauczycieli o nazwie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej„WOM” w Rybniku,

b.     ustawy  z  dnia 14  grudnia  2016r. Prawo  oświatowe,

c.      ustawy  z  dnia   26  stycznia  1982r. Karta  Nauczyciela,

d.     ustawy  z  dnia   4  czerwca  1998 o  samorządzie  województwa,

e.      ustawy  z  dnia   21  listopada  2008r.  o pracownikach  samorządowych,

f.      ustawy  z  dnia   27  sierpnia  2009r. o  finansach  publicznych,

g.     rozporządzenia Ministra  Edukacji  Narodowej z  dnia  28 maja  2019  r.  w sprawie  placówek doskonalenia  nauczycieli,

h.     rozporządzenia Ministra  Edukacji  Narodowej z  dnia  11 października  2019  r. w  sprawie  akredytacji placówek  doskonalenia  nauczycieli,

i.       przepisów odrębnych,

j.       niniejszego Regulaminu.

 

5.        Ośrodek jest  jednostką  oświatową Samorządu  Województwa  Śląskiego. 

 

6.        Obszarem działania ośrodka jest województwo śląskie, ze szczególnym uwzględnieniem:

  1. powiatu rybnickiego,

  2. powiatu wodzisławskiego,

  3. powiatu raciborskiego,

  4. powiatu mikołowskiego,

  5. miast na prawach powiatu:

·        Jastrzębie Zdrój,

·        Rybnik,

·        Żory.

 

7.     W skład ośrodka wchodzą:

a.      Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Rybniku, zwany dalej „Placówką”,

b.     Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku, zwana dalej „ biblioteką”.

 

8.        Dyrektor Ośrodka  wykonuje  zadania i  realizuje  kompetencje określone  w  ustawie Prawo  oświatowe,  ustawie Karta  Nauczyciela  oraz przepisach  odrębnych,  w szczególności:

a.      opracowuje koncepcję pracy ośrodka, a następnie koordynuje jej realizację,

b.     sprawuje nadzór  pedagogiczny  nad pracą  nauczycieli – konsultantów  i nauczycieli  doradców metodycznych,

c.      przygotowuje plan  pracy  Ośrodka na  dany  rok oraz  przedstawia  sprawozdanie z  jego  wykonania,

d.     stwarza dogodne warunki do prawidłowego funkcjonowania ośrodka, w tym  wprowadzania innowacji i eksperymentów,

e.      zapewnia pomoc pracownikom w realizacji ich zadań i obowiązków,

f.      organizuje doskonalenie zawodowe pracowników ośrodka oraz doradców  metodycznych,

g.     dysponuje środkami określonymi w planie finansowym ośrodka i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

h.     organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę ośrodka,

i.       jest kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich zatrudnionych pracowników i decyduje w sprawach pracowniczych - zgodnie z odpowiednimi przepisami,

j.       dokonuje powierzenia stanowisk kierowniczych i odwołania z nich,

k.     współpracuje z organem prowadzącym, organami nadzoru pedagogicznego,innymi placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi,poradniami  psychologiczno-pedagogicznymi,szkołami wyższymi,

l.       utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany, zgodnie z zasadami wynikającymi z odrębnych przepisów,

m.   zapewnia, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu   budowlanego w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na  obiekt, zgodnie z odrębnymi przepisami,

n.     dokonuje okresowych kontroli stanu technicznego obiektu zgodnie z odrębnymi  przepisami,

o.     prowadzi książkę obiektu budowlanego zgodnie z odrębnymi przepisami,

p.     zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w ośrodku, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektami  należącymi do ośrodka zgodnie z odrębnymi przepisami,

q.     wykonuje inne zadania określone w odrębnych przepisach.

 

9.        Dyrektor kieruje  pracą  Ośrodka z  pomocą  Wicedyrektora.

 

10.    W  Ośrodku  obowiązują następujące  formy  kierowania:

a.      wydawane przez  Dyrektora  w celu  uregulowania  wewnętrznych spraw  organizacyjnych  decyzje, zarządzenia,  zalecenia,  instrukcje, regulaminy, procedury,

b.     pisemne  zakresy  czynności pracowników,

c.      ustalenia  podejmowane  na naradach  roboczych,

d.     ustne  lub  pisemne polecenia  służbowe.

 

11.  Wicedyrektor placówki wykonuje  czynności zgodnie z zakresem zadań i kompetencji określonych w przydziale obowiązków, w szczególności:

a.      sprawuje nadzór nad podległymi komórkami organizacyjnymi,

b.     wykonuje czynności związane z organizowaniem,planowaniem  i opracowywaniem sprawozdań podległych  komórek organizacyjnych,

c.      kieruje do Dyrektora wnioski i propozycje w sprawach:kadrowych, organizacyjnych, pedagogicznych, ekonomicznych i innych dotyczących działalności placówki,

d.     inicjuje działania innowacyjne i doskonalące pracę placówki,

e.      wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora placówki,

f.      zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności w zakresie określonych kompetencji.

 

12.   Wicedyrektor ponosi  odpowiedzialność  służbową przed  Dyrektorem. 

 

13.   W  przypadku nieobecności dyrektora ośrodka zastępuje go wicedyrektor, a w przypadku jego  nieobecności inny pracownik ośrodka wyznaczony przez organ prowadzący.

 

 

Rozdział II

Zasady podpisywania  dokumentów  i pism  oraz  prowadzenia rejestrów  w  Regionalnym Ośrodku  Doskonalenia  Nauczycieli  i Informacji  Pedagogicznej  „WOM” w  Rybniku

 

 

1.      Prawo  do podpisu  posiadają:

a.      Dyrektor Ośrodka,

b.     Wicedyrektor,

c.      Główny  Księgowy,

d.     Specjalista w  dziale  księgowości.

 

2.     Do  decyzji  i podpisu  Dyrektora  Ośrodka zastrzeżone  są:

a.      pisma dotyczące  budżetu  i majątku  Ośrodka,  parafowane uprzednio  przez  Głównego Księgowego,

b.     sprawozdania finansowe  wychodzące  z Ośrodka,  parafowane  uprzednio przez  Głównego  Księgowego,

c.      umowy  i  porozumienia finansowe  zawierane  przez Ośrodek  parafowane  uprzednio przez  Głównego  Księgowego,

d.     umowy bezkosztowe  i  porozumienia zawierane  przez  Ośrodek,

e.      pisma adresowane do władz państwowych,  oświatowych, organów  kontroli  państwowej,

f.      pisma  adresowane   instytucji krajowych,

g.     pisma adresowane do instytucji zagranicznych,

h.     decyzje, zarządzenia,  zalecenia,  instrukcje stanowiące  wewnętrzne  regulacje, procedury  Ośrodka, 

i.       plany  pracy  Ośrodka,

j.       pisma  w  sprawach kadrowych  dotyczących  zatrudniania, zwalniania,  awansowania,  premiowania i  nagradzania,  delegacji, urlopów  pracowników  Ośrodka,   

k.     świadectwa ukończenia kursów i innych form doskonalenia, 

l.       umowy cywilno – prawne,

m.    odpowiedzi  na skargi,

n.     opinie dotyczące  doradców  metodycznych,

o.     pisma  do  szkół i  placówek  w sprawach  wynikających  z realizacji  zadań  planowych i  realizacji  zadań przez  doradców  metodycznych,

p.     pisma poufne,

q.     i inne.

 

3.     Do  Wicedyrektora należy  podpisywanie:

a.      dokumentacji związanej  z wyznaczonymi mu  zadaniami do  realizacji, 

b.     dokumentacji zastrzeżonej  do  podpisu przez  Dyrektora  w przypadku  jego nieobecności  z wyłączeniem  pism  w sprawach  kadrowych  dotyczących zatrudniania  zwalniania,  awansowania, premiowania  i  nagradzania,

c.      innych dokumentów  z  upoważnienia dyrektora.

 

4.     Główny Księgowy  podpisuje  następujące dokumenty:

a.      bieżące dokumenty finansowe,

b.     sprawozdania z  realizacji  środków finansowych, 

c.      dokumenty związane z  gospodarką majątkiem,

d.     inne  dokumenty  z upoważnienia  dyrektora.

 

5.     Specjalista w  dziale  finansowym podpisuje  następujące  dokumenty:

a.      bieżące dokumenty finansowe,

b.     innych dokumentów  z  upoważnienia dyrektora.

 

6.     W  przypadku  wątpliwości dotyczących  prawa  do podpisu,  pisma  podpisuje Dyrektor.

 

7.     Pisma  i  dokumenty sporządza  się zgodnie  z zasadami  techniki  biurowej a znakuje  zgodnie  z obowiązującą  w  Ośrodku instrukcją  kancelaryjną.

 

8.     W  Ośrodku  prowadzone są  następujące  rejestry:

a.      świadectw ukończenia  kursów  kwalifikacyjnych

b.     skarg  i  wniosków,

c.      kontroli zewnętrznych,

d.     kontroli wewnętrznych,

e.      wypadków przy  pracy,

f.      osób upoważnionych  do  przetwarzania danych  osobowych,

g.     upoważnień,

h.     wyjazdów służbowych – delegacji

i.       wyjść służbowych,

j.       wyjść prywatnych,

k.     umów  cywilno –prawnych,

l.       zamówień publicznych.

 

9.     Rejestry  o  których mowa  w  pkt  8,  prowadzone są  przez:

a.      Sekretariat rejestry  wymienione  w podpunktach:  b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l;

b.     Dział Szkoleń  rejestr  wymieniony w  podpunkcie  a.

 

10.  Wykazy  spraw prowadzone  są  przez osoby  załatwiające  określony rodzaj  spraw  zgodnie z  instrukcją  kancelaryjną Ośrodka.

 

11.  Księga  usterek znajduje  się  w Sekretariacie  Ośrodka,  wpisywane są  do  niej zgłoszenia.  Usterki  są naprawiane  na  bieżąco.

 

 

 

 

Rozdział III

Struktura  organizacyjna Regionalnego  Ośrodka  Doskonalenia Nauczycieli  i  Informacji Pedagogicznej  „WOM”  w Rybniku

 

 

1.     W  skład  kierownictwa Ośrodka  wchodzą:

a.      Dyrektor;

b.     Wicedyrektor;

c.      Kierownik biblioteki

d.     Główny  Księgowy

 

2.     W  skład  Ośrodka wchodzą  następujące  komórki organizacyjne:

a.      Pracownia doskonalenia  i  dydaktyki,

b.     Pracownia wspierania  kadry  kierowniczej i  doradztwa  metodycznego,

c.      Pracownia edukacji  informatycznej  i nauczania  na  odległość,

d.     Dział  księgowo –finansowy,

e.      Dział  szkoleń,

f.      Dział  administracyjno-obsługowy,

g.     Sekretariat,

 

 

3.     Niżej podanym  stanowiskom  pracy podlegają  następujący  pracownicy/ komórki  organizacyjne:

a.      Dyrektorowi:

·        Wicedyrektor;

·        Kierownik biblioteki

·        Główny Księgowy;

·        Sekretariat;

·        Dział administracyjno  - obsługowy

·        Dział szkoleń.

 

b.     Wicedyrektorowi:

·        Pracownia doskonalenia  i  dydaktyki;

·        Pracownia wspierania  kadry  kierowniczej i  doradztwa  metodycznego;

·        Pracownia edukacji  informatycznej  i nauczania  na  odległość.

·        Doradcy metodyczni,

 

c.      Głównemu  Księgowemu:

·        Dział księgowo – finansowy.

 

 

 

 

Rozdział IV

Zakres zadań  poszczególnych  komórek organizacyjnych  Regionalnego  Ośrodka Doskonalenia  Nauczycieli  i Informacji  Pedagogicznej  „WOM” w  Rybniku

 

 

 

1.     Do  zadań  Głównego Księgowego  i  Działu księgowo – finansowego należy  w szczególności:

a.      wykonywanie obowiązków  Głównego  Księgowego oraz  zadań  związanych z  funkcjonowaniem  Ośrodka jako  jednostki  budżetowej, wynikających  z  ustawy z  dnia  27 sierpnia  2009r.  o finansach  publicznych  (Dz. U. z  2017  poz. 2077 z  póżn.  zm.) oraz  ustawy  z dnia  29  września 1994r.  o  rachunkowości (Dz. U. z 2018,  poz.  395 z  późn.  zm.),

b.     kierowanie pracami  Działu  księgowo – finansowego,

c.      prowadzenie rozliczeń  z  Urzędem Skarbowym,  Państwowym  Funduszem Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  oraz realizowanie  obowiązków  wynikających z  systemu  ubezpieczeń społecznych,

d.     przygotowanie i  realizacja  wypłat wynagrodzeń  dla  pracowników Ośrodka,  w tym  prowadzenie dokumentacji  z  tego zakresu,  wydawanie  zaświadczeń do  celów  emerytalnych i  innych  na wniosek  pracownika,

e.      przygotowanie i  realizacja  wypłat z  umów  o dzieło  i  zleceń, zawieranych  z Ośrodkiem  w związku  z  prowadzeniem zajęć  na  szkoleniach,

f.      współpraca z  Urzędem  Marszałkowskim  w zakresie  gospodarowania  środkami budżetowymi  i  pozabudżetowymi  Ośrodka,

g.     gromadzenie i  przetwarzanie  danych niezbędnych  do  prawidłowej realizacji  zadań,  sporządzania planów  pracy,  analiz, sprawozdań  z  zakresu realizowanych  zadań,

h.     realizowanie zadań  pokontrolnych,

i.       sprawowanie  nadzoru  nad majątkiem  Ośrodka.

 

2.     Do  zadań  Pracowni doskonalenia  i  dydaktyki należy  w  szczególności:

a.      organizowanie i  prowadzenie  kursów kwalifikacyjnych  w  zakresie przygotowania  pedagogicznego i pedagogiki  specjalnej  dla nauczycieli  praktycznej  nauki zawodu,

b.     organizacja i  prowadzenie  różnych form  doskonalenia  dla nauczycieli  szkół  i placówek  oświatowych, w  tym  między innymi  kursów  doskonalących,  warsztatów, szkoleń  rad pedagogicznych,  konferencji,seminariów,

c.      prowadzenie konsultacji  indywidualnych  i zbiorowych  dla  dyrektorów, nauczycieli  i  doradców metodycznych,

d.     organizacja i  prowadzenie  sieci współpracy  i  samokształcenia  dla nauczycieli,  którzy  w zorganizowany  sposób  współpracują ze  sobą  w  celu  doskonalenia swojej  pracy,

e.      prowadzenie doskonalenia  zawodowego  dla doradców  metodycznych,

f.      współdziałanie z  instytucjami  oświatowymi, ośrodkami,  bibliotekami,  uczelniami wyższych,  strukturami  samorządu terytorialnego,  zakładami  kształcenia nauczycieli  w  zakresie działań  przydzielonych  Pracowni przez  Dyrektora  lub Wicedyrektora,

g.     wspomaganie nauczycieli  i  rad pedagogicznych  w  rozwijaniu umiejętności  metodycznych  oraz planowaniu  i  organizacji i  badań  procesu dydaktyczno – wychowawczego z  uwzględnieniem  zróżnicowanych  potrzeb uczniów,  a  także   opracowaniu, doborze  i  adaptacji programów  nauczania,

h.     opracowanie redakcyjne,  tematyczne,  ocena merytoryczna  i  formalna oraz  korekta  wydawnictw Ośrodka  i  materiałów informacyjnych  publikowanych  przez ośrodek,  w  tym kwartalnika  „Dialog  Edukacyjny”,

i.       diagnozowanie potrzeb  nauczycieli  w zakresie  doskonalenia  zawodowego, organizowanie  różnych  form współpracy  i  wymiany doświadczeń  dla  dyrektorów szkół  i  placówek oświatowych,

j.       dokumentowanie realizacji  zadań  w formie  określonej  przez Dyrektora,

k.     realizacja innych  zadań  zleconych przez  organ  prowadzący, 

 

3.     Do  zadań  Pracowni wspierania  kadry  kierowniczej i  doradztwa  metodycznego należy  w  szczególności:

a.      organizowanie i  prowadzenie  kursów kwalifikacyjnych  z  zakresu zarządzania  oświatą,

b.     organizowanie i  prowadzenie  wspomagania szkół  i  placówek polegającego  na  zaplanowaniu i  przeprowadzeniu  działań mających  na  celu poprawę  jakości  pracy szkoły  lub  placówki,

c.      organizacja i  prowadzenie  różnych form  doskonalenia  dla nauczycieli  szkół  i placówek  oświatowych, w  tym  między kursów  doskonalących,  warsztatów, szkoleń  rad pedagogicznych,  konferencji  seminariów,

d.     prowadzenie konsultacji  indywidualnych  i zbiorowych  dla  dyrektorów i nauczycieli,

e.      organizacja i  prowadzenie  sieci współpracy  i  samokształcenia  dla kadry  kierowniczej,  którzy w  zorganizowany  sposób współpracują  ze  sobą w  celu  doskonalenia swojej  pracy,

f.      prowadzenie doskonalenia  zawodowego  dla doradców  metodycznych,

g.     współdziałanie z  instytucjami  oświatowymi, ośrodkami,  bibliotekami,  uczelniami wyższych,  strukturami  samorządu terytorialnego,  zakładami  kształcenia nauczycieli  w  zakresie działań  przydzielonych  Pracowni przez  Dyrektora  lub Wicedyrektora,

h.     wydawanie opinii  na  temat pracy  ocenianego  nauczyciela na  wniosek  dyrektora lub  nauczyciela,

i.       udział  w  pracach zespołów  rozpatrujących  odwołania nauczycieli  od  ocen pracy  i  wniosków dyrektorów  przedszkoli/ szkół/placówek/  zespołów  o ponowne  ustalenie oceny  pracy,

j.       obserwacja zajęć  otwartych  prowadzonych przez  nauczycieli  kontraktowych odbywających  staż  na stopień  nauczyciela  mianowanego oraz  nauczycieli  mianowanych odbywających  staż  na stopień  nauczyciela  dyplomowanego,

k.     dokumentowanie realizacji  zadań  w formie  określonej  przez Dyrektora,

l.       podejmowanie działań  na  rzecz rozwoju  nauczycieli  konsultantów wynikających  z  planu doskonalenia  Ośrodka,

m.    diagnozowanie  potrzeb w  zakresie  doskonalenia zawodowego  kadry  kierowniczej szkół  i  placówek oświatowych,

n.     organizacja działań  na  rzecz rozwoju  i  awansu zawodowego  nauczycieli,

o.     przygotowanie i  realizacja  projektów w  ramach  europejskich i  strukturalnych  funduszy,

p.     koordynowanie współpracy  z  partnerami krajowymi  i  zagranicznymi uczestniczącymi  w  projektach,

q.     realizacja innych  zadań  zleconych przez  organ  prowadzący.

 

4.     Do  zadań  Pracowni edukacji  informatycznej  i nauczania  na  odległość należy  w szczególności:

a.      organizacja współpracy i  wymiany  doświadczeń w  ramach  edukacji informatycznej,  technicznej  i z  zakresu  działania bibliotek  szkolnych,

b.     opracowanie materiałów  reklamowych  dotyczących ofert  Ośrodka,  w tym  informacji  w mediach  społecznościowych,

c.      gromadzenie, przetwarzanie  i  udostępnianie informacji  o  stanie oświaty  w województwie  oraz nowych  rozwiązań  dydaktycznych i  organizacyjnych  w oświacie,

d.     promowanie ICT  w  środowisku oraz  organizacja  i wspieranie  edukacji  na odległość,

e.      współpraca  przy  aktualizacji strony  internetowej,

f.      rozwój wojewódzkiego  systemu  informacji w  zakresie  pedagogiki, psychologii  i  metodyki,

g.     dokumentowanie realizacji  zadań  w formie  określonej  przez Dyrektora,

h.     realizacja innych  zadań  zleconych przez  organ  prowadzący.

 

5.     Do  zadań  Działu Szkoleń  należy  w szczególności:

a.      udzielanie informacji i wsparcia technicznego nauczycielom i pracownikom oświaty zainteresowanym prowadzonymi przez nasz ośrodek szkoleniami,

b.     informowanie placówek oświatowych o realizowanych przez ośrodek działaniach,   np. organizowanych konkursach, warsztatach czy kursach, na które rozpoczęliśmy nabór  oraz wsparciu, jakie oferujemy wszystkim zainteresowanym nauczycielom,

c.      zamieszczanie na stronie ośrodka informacji o zaplanowanych formach doskonalenia zawodowego,

d.     aktywacja zapisów w programie Word Press,

e.      korespondencja z nauczycielami, doradztwo w zakresie kompetencji ewentualne  przekierowanie do  nauczycieli-konsultantów atrudnionych  w RODNi IP „WOM” w Rybniku,

f.      przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zweryfikowania ilości uczestników danej formy szkolenia,

g.     prowadzenie rejestracji szkoleń,

h.     projektowanie oraz przygotowanie zaświadczeń, za pomocą których uczestnicy   doskonalenia zawodowego potwierdzą w przyszłości swoje uczestnictwo na zajęciach,

i.       wspomaganie techniczne nauczycieli-konsultantów  w realizacji szkoleń (wydawanie   sprzętu, podłączanie),

j.       systematyczne odbieranie dokumentacji od koordynatorów z przeprowadzonych szkoleń i jej weryfikacja pod względem kompletności,

k.     przechowywanie i segregowanie dokumentacji szkoleniowej z podziałem na formę   szkolenia, osobno dla każdego nowego roku szkolnego,

l.       prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń ułatwiającego podgląd do danych   statystycznych,

m.    przygotowywanie i wydawanie duplikatów zaświadczeń zgodnie  z obowiązującą w placówce procedurą,

n.     archiwizowanie dokumentacji,

o.     wspomaganie innych działów w realizacji ich zadań, np.pomoc w obsłudze sekretariatu i kadr oraz działu zamówień i marketingu w zakupach i przygotowaniu ofert,

p.     rejestracja korespondencji wychodzącej i jej przygotowanie oraz wysyłka.

 

 

6.     Do  zadań  Działu administracyjno – obsługowego    należy w  szczególności:

a.      wykonywanie drobnych  awaryjnych  napraw w  budynku  Ośrodka i  na  terenie zewnętrznym  przynależnym  do Ośrodka,

b.     utrzymywanie czystości  pomieszczeń  Ośrodka i  terenów  wokół Ośrodka,

c.      zapewnienie prawidłowego  funkcjonowania  sprzętu komputerowego  w Ośrodku,

d.     dokonywania zakupów  materiałów  i wyposażenia  pomieszczeń  Ośrodka,

e.      dokonywanie zakupów,  wydawanie  materiałów biurowych  oraz  środków czystości.

 

 

7.     Do  zadań  Sekretariatu należy  w  szczególności:

a.      prawidłowe  sporządzanie  i przechowywanie  dokumentacji  kadrowej dotyczącej  zatrudniania  i zwalniania,  czasu  pracy oraz  urlopów  pracowników,

b.     koordynowanie i  prowadzenie  zadań związanych  z  przyznawaniem odznaczeń  państwowych,  resortowych, nagród  ministra  właściwego do  spraw  oświaty i  wychowania,  nagród Kuratora  i  Dyrektora,

c.      podejmowanie działań  wynikających  z ustawy  z  dnia 21  listopada  2008 roku  o  pracownikach samorządowych  (Dz. U.  z 2018,  poz.  1260 z  późn.  zm.),

d.     współpraca z  Dyrektorem  i Wicedyrektorem  przy  opracowaniu i aktualizacji regulaminów  Ośrodka,

e.      administracyjna obsługa  zadań  realizowanych przez  Ośrodek.

 

8.     Do  zadań Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku należy w szczególności:

a.      organizacja i  prowadzenie  sieci współpracy  i  samokształcenia  dla nauczycieli,  którzy  w zorganizowany  sposób  współpracują ze  sobą  w celu doskonalenia  swojej  pracy,

b.     organizowanie i  prowadzenie  wspomagania szkół  i  placówek polegającego  na  zaplanowaniu i  przeprowadzeniu  działań mających  na  celu poprawę  jakości  pracy szkoły  lub  placówki,

c.      prowadzenie doskonalenia  zawodowego  dla nauczycieli,

d.     współdziałanie z  instytucjami  oświatowymi, ośrodkami,  bibliotekami,  uczelniami wyższych,  w  zakresie działań  przydzielonych   przez Dyrektora  lub  Wicedyrektora,

e.      dokumentowanie realizacji  zadań  w formie  określonej  przez Dyrektora,

f.      prowadzenie baz  danych  czytelników z  uwzględnieniem  obowiązujących  przepisów prawa,

g.     prowadzenie polityki  informacyjnej  biblioteki.

 

10.  Do  podstawowych obowiązków  pracowników  Ośrodka należy:

a.      realizacja zadań  określonych  zakresem czynności,

b.     znajomość  i  przestrzeganie  przepisów prawnych  w  zakresie wykonywania  zadań,

c.      wykonywanie poleceń  przełożonych  oraz stosowanie  przyjętych  procedur i regulaminów,

d.     zgłaszanie uwag,  propozycji  i wniosków  zmierzających  do usprawnienia  realizacji  zadań i  popraw  organizacji pracy,

e.      przestrzeganie obiegu  dokumentów  zgodnie z  instrukcją  kancelaryjną,

f.      realizowanie postanowień  ustawy  o dostępie  do  informacji publicznej,

g.     przestrzeganie porządku,  przepisów  przeciwpożarowych  oraz  bezpieczeństwa  i higieny  pracy,

h.     przestrzeganie dyscypliny  pracy,

i.       przestrzeganie tajemnicy  służbowej  i państwowej  zgodnie  z przepisami  o ochronie  informacji niejawnych,

j.       dbałość  o  majątek Ośrodka,  a  w szczególności:

·        użytkowanie majątku  zgodnie  z przeznaczeniem,

·        przestrzeganie wymagań  określonych  instrukcją użytkowania  przy  posługiwaniu się  urządzeniami  technicznymi,

·        wyłączanie urządzeń  technicznych,  wyłączanie światła  oraz  zamykanie pomieszczeń  po  zakończeniu pracy,

·        zabezpieczanie majątku  za  który pracownik  ponosi  odpowiedzialność  materialną,

·        niezwłoczne zgłaszanie  do  Sekretariatu zauważonych  usterek,  braków i  innych  nieprawidłowości.

 

 

Rozdział IV

Zasady funkcjonowania pozastatutowych  organów  wewnętrznych 

 

1.     W ośrodku działają następujące pozastatutowe organy wewnętrzne:

a.      Zespół opiniujący   ds.  Zakładowego Funduszu  Świadczeń  Socjalnych,

b.     przedstawiciel pracowników  ds.  BHP i  p.poż,

c.      komisje  doraźne.

 

2.        Do zadań ww. organów należą:

a.      w  przypadku  Zespołu  opiniującego ds.  Zakładowego  Funduszu Świadczeń  Socjalnych,   podział funduszu socjalnego i sporządzanie wniosków   oraz  protokołów w  sprawie  jego wydatkowania,

b.     w  przypadku  pracownika ds.  BHP i p.poż – kontrola  warunków pracy,

c.      wszystkie wymienione  organy  wykonują swoje  zadania  zgodnie z obowiązującymi regulaminami.

 

3.      Pracami komisji  kieruje  przewodniczący  wyznaczony przez  Dyrektora  Ośrodka.

 

4.      Dokumentację pracy  organów  pozastatutowych  prowadzą przewodniczący  komisji.

 

5.      W każdym  czasie  mogą być  powołane  przez Dyrektora  inne  organy wewnętrzne,  o  ile zachodzi  taka  potrzeba.

 

 

 

  

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

 

1.     Regulamin zatwierdza Dyrektor Ośrodka.

 

2.     Wszelkie zmiany wymagają wprowadzenia w formie aneksu.

 

3.     Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Ośrodka.

 

4.     Traci  moc Regulamin  Organizacyjny  Regionalnego Ośrodka  Doskonalenia  Nauczycieli i Informacji  Pedagogicznej  „WOM” w  Rybniku  wprowadzony Zarządzeniem  nr  5/2005/RMM z  26  września 2005 roku.

 

 

 

 

Rybnik, dnia  28 grudnia  2020r.