Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku mający swoją siedzibę przy ul. Parkowej 4a informuje o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Przemysław Kawa. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo z nim kontaktować pisząc na adres email szkoły: info@wom.edu.pl lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres email: iodowom@wom.edu.pl

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 13, 14, 15 rozporządzenia 2016/679 RODO publikuję dla Państwa wiedzy i realizując Państwa podstawowe prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, Klauzule Informacyjne dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM”  
w Rybniku.

Klauzule informacyjne:
    1. Klauzula informacyjna RODO (postępowanie administracyjne)


 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  
(postępowanie administracyjne)


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO informuję, że:  


    1. Administrator danych osobowych
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM”  
w Rybniku mający swoją siedzibę przy ul. Parkowej 4a, reprezentowany przez Dyrektora jednostki, prowadzony przez Województwo Śląskie (NIP: 642 295 65 05, REGON: 240 443 332) tel: 32 424 74 72, email: info@wom.edu.pl;  
    2. Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się z nim kontaktować poprzez adres  
e-mail: iodowom@wom.edu.pl;  
    3. Cele i podstawy przetwarzania
    1) Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 14czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO;
    4. Odbiorcy danych osobowych
    1) Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Administrator Państwa wniosek przekazał.
    2) Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Jednostka zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.
    5. Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  
(Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.
    6. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
    1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
    2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
    3) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
    4) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)