Rok 2022

25 lipca – kontrolujący - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Zakres kontroli:
- sprawy organizacyjne (w szczególności realizacja procedur polecenia wyjazdu służbowego pracowników placówki)

 

ROK 2020
 
8 grudnia – kontrolujący – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
Zakres kontroli:
- w zakresie realizacji rzeczowo – finansowej zadania „Wymiana instalacji elektrycznej”
 
12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 sierpnia,  2, 3, 4 września– kontrolujący – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
Zakres kontroli:
- realizacja planu dochodów i wydatków budżetowych,
- rozrachunki wg stanu na dzień 31.12.2018 r., 31.12.2019 r.,
- realizacja planu dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów,
- prawidłowość udzielania zamówień publicznych,
- kontrola rozliczeń z tyt. Podatku VAT,
- realizacja zaleceń pokontrolnych.
 
3 czerwca kontrolujący- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
Zakres kontroli:
- sprawy finansowe oraz organizacyjne (w tym kontrola poprawności danych wprowadzanych do Systemu Informacji Oświatowej).


Rok 2019


22 listopad do 10 grudzień – kontrolujący – Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku
Zakres kontroli:
-  prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
-  ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
-  prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
-  wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.


Rok 2017
 
16, 20, 23, 25, 26 styczeń, 13, 14luty – kontrolujący – Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku.
Zakres kontroli:
- prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek,do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie doubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
- ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
- prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
- wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
 
3 luty – kontrolujący- Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku.
Zakres kontroli – Obserwacja przebiegu II etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego.
 
18, 26, 28 kwiecień –kontrolujący- Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach oddział w Rybniku.
Zakres kontroli – Prawna ochrona pracy.
 
10-31 sierpień- kontrolujący-Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.
Zakres kontroli – Gospodarka finansowa za lata 2014-2017
 
27 październik- kontrolujący-Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach oddział w Rybniku.
Zakres kontroli – Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy.  
 
8-20 grudzień- kontrolujący- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.
Zakres kontroli – Zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym, załatwiania skarg i wniosków zgłaszanych do placówki, rejestracji obiegu dokumentów, udostępniania informacji publicznej.


Rok 2016
 
3-4 luty – kontrolujący - Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku.
Zakres kontroli – Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania przez dyrektora placówki zadań określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli oraz zadań wynikających z rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia w sprawie nadzoru pedagogicznego.
 
16 luty – kontrolujący- Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku.
Zakres kontroli – Ocena pracy dyrektora.
 
4 kwiecień – kontrolujący- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.
Zakres kontroli – Ocena pracy dyrektora.


Rok 2014
 
25 lipiec – kontrolujący - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.
Zakres kontroli - Wybrane zagadnienie z gospodarki finansowej za lata 2011-2014, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dot. realizacji wydatków remontowo- inwestycyjnych oraz wydatków związanych z wynagradzaniem za prowadzenie zajęć i inne czynności we wszystkich formach kształcenia i doskonalenia za lata 2011-2014.
 
29 lipiec – kontrolujący- Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku.
Zakres kontroli – Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań polegających na organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2013/2014.


Rok 2013
 
19 marzec - kontrolujący - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.
Zakres kontroli – Gospodarka finansowa 2011-2012 i bieżąca.
 
6 maj - kontrolujący- Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku.
Zakres kontroli- Prawidłowość organizacji działania publicznej biblioteki pedagogicznej i realizacji jej zadań oraz zgodności zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami.
 
15 czerwiec - kontrolujący- Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku.
Zakres kontroli – Zgodność organizacji kursu kwalifikacyjnego przez publiczną lub niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli z obowiązującymi przepisami prawa.