Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie również do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-03
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-11

Strona BIP jednostki dostosowana jest do wymagań dostępności cyfrowej stron internetowych w następujących obszarach.

Posiada mechanizmy pozwalające na obsługę czytników ekranu dla:

  • Chrome OS: korzystaj z czytnika ekranu ChromeVox.
  • Microsoft Windows: używaj czytników ekranu JAWS lub NVDA.
  • Mac: korzystaj z przeglądarki Chrome i czytnika ekranu VoiceOver.

Zastosowano wysoki poziom kontrastu kolorów ułatwiający przeglądanie i rozumienie tekstu oraz obrazów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych.

Na stronie brak jest zdjęć, rysunków i innej grafiki. Jeśli się pojawią zostaną opatrzone tekstem alternatywnym

W celu ułatwienia czytania treści strony, stosowany jest tekst wyrównany do lewej, gdy tylko to możliwe, czcionka o odpowiedniej wielkości, z możliwością powiększania za pomocą mechanizmów wbudowanych w przeglądarkę.

Ze strony można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze.

Na stronie występują niepełne opisy alternatywne.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez RODN i IP „WOM” w Rybniku.

 

Dostępność architektoniczna

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku mieści się w następujących lokalizacjach:

·        Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Rybniku –  Rybnik, ul. Parkowa 4a, tel. 032 42 47 472  mieści się na I piętrze.

Budynek nie posiada windy.

Na parkingu przynależącym do budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

·        Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku – Rybnik, ul. Chrobrego27 , tel. 032 42 22 059

Budynek nie posiada windy , ani podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

 

·        Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku filia w Raciborzu – Racibórz, ul. Słowackiego 55, tel. 032 41 90 002.

Budynek posiada podjazdy i windę dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz dostosowane toalety.

Na parkingu przynależącym do budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Na chwilę obecną brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod numerem tel. 32 42 47 472, e-mail: info@wom.edu.pl ; Osoba wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej –Tomasz Stadnicki e – mail: it@wom.edu.pl

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy RODN i IP „WOM” w Rybniku odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.