Majątek RODNiIP "WOM" w Rybniku

A. AKTYWA TRWAŁE *

3 245 671,79

w tym:

I. Wartości niematerialne i prawne

0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe

3 245 671,79

w tym:

1. środki trwałe:

3 245 671,79

- Grunty

717 791,00

- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

2 525 185,81

- Urządzenia techniczne i maszyny

2 694,98

- Inne środki trwałe

A. AKTYWA OBROTOWE

22 016,61

w tym:

I. Zapasy

0,00

II. Należności krótkoterminowe

5 393,28

III. Środki pieniężne

16 623,33

IV. Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

RAZEM AKTYWA

3 267 688,40

* dane dotyczące aktywów trwałych podane wg wartości netto

Dane uzupełniające:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

61 511,16

2. Umorzenie środków trwałych

412 391,65

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych

469 108,21

4. Umorzenie wartości bibliotecznych

741 362,36

Sporządził: Główny księgowy - Agnieszka Rękawek

  • rok 2016

 Grunty
  65,791

 Budynki  309,626

 Urządzenia techniczne
i maszyny

  132 923,68

 Narzędzia , przyrządy
i wyposażenie

  104 408,36

 Razem
  612 821,04

  • rok 2013 - pobierz
  • rok 2012 - pobierz