Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej RODN „WOM” w Rybniku, są udostępniane na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Dokumenty niewymagające wyszukiwania, które mogą być udostępniane niezwłocznie, udostępnia się bez pisemnego wniosku. Udostępniane są wszystkie informacje publiczne z wyłączeniem:

 • dokumentów niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych(Dz. U. nr 11 poz. 95 z późniejszymi zmianami),
 • dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą skarbową, bankową i statystyczną,
 • dokumentów w zakresie objętym ochroną zbiorów danych osobowych,
 • dokumentów zawierających informacje mogące naruszać prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy,
 • akt osobowych pracowników, list płac i innych dokumentów pracowniczych,
 • dokumentów zawierających inną prawnie chronioną tajemnicę.

 

Nadzór nad udostępnianiem informacji publicznych pełni dyrekcja ośrodka. Osobami odpowiedzialnymi za udostępnienie informacji publicznych są osoby każdorazowo przez dyrekcję upoważnione.

Udostępniający:

 • informuje osobę zainteresowaną, czy dokumenty mogą być udostępnione niezwłocznie,
 • wskazuje miejsce udostępnienia dokumentów,
 • w przypadku gdy dokument wymaga dłuższego wyszukiwania, wyznacza termin udostępnienia dokumentu, nie dłuższy niż7 dni od daty złożenia wniosku - termin ten może być przedłużony do14 dni ze względu na złożoność wniosku, ale wówczas o tym fakcie zainteresowany jest powiadomiony na piśmie.

Wgląd do dokumentów odbywa się w jednostce, w której dokument jest przechowywany, w godzinach pracy tej jednostki i w obecności jej pracownika uprawnionego.

Sekretariat RODN „WOM” prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie dokumentów, który zawiera:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • datę złożenia wniosku,
 • przedmiot wniosku,
 • nazwę udostępnionego dokumentu,
 • imię i nazwisko oraz stanowisko pracownika załatwiającego wniosek,
 • datę załatwienia i potwierdzenie zainteresowanego.