W skład kierownictwa Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku wchodzą:
Dyrektor, wicedyrektor, główny księgowy, kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku.

Kompetencje dyrektora:
1) ośrodkiem kieruje dyrektor, któremu stanowisko powierzył Zarząd Województwa Śląskiego;
2) kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu;
3) dyrektor kieruje ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz, a w szczególności:
    a) opracowuje koncepcję pracy ośrodka, a następnie koordynuje jej realizację;
    b) sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli-konsultantów, nauczycieli bibliotekarzy i realizacją zadań przez nauczycieli-doradców metodycznych;
    c) stwarza dogodne warunki do prawidłowego funkcjonowania ośrodka, w tym wprowadzania innowacji i eksperymentów;
    d) zapewnia pomoc pracownikom w realizacji ich zadań i obowiązków;
    e) organizuje doskonalenie zawodowe pracowników ośrodka oraz doradców metodycznych;
    f) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym ośrodka i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
    g) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę ośrodka;
    h) jest kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich zatrudnionych pracowników i decyduje w sprawach pracowniczych - zgodnie z odpowiednimi przepisami;
    i) dokonuje powierzenia stanowisk kierowniczych i odwołania z nich z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 pkt. 2;
    j) współpracuje z organem prowadzącym, organami nadzoru pedagogicznego, innymi placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szkołami wyższymi;
     k) przygotowuje plan pracy placówki na dany rok szkolny oraz sprawozdanie z jego wykonania zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
    l) utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany, zgodnie z zasadami wynikającymi z odrębnych przepisów;
    ł) zapewnia, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, zgodnie z odrębnymi przepisami;
    m) dokonuje okresowych kontroli stanu technicznego obiektu zgodnie z odrębnymi przepisami;
    n) prowadzi książkę obiektu budowlanego zgodnie z odrębnymi przepisami;
    o) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w ośrodku, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektami należącymi do ośrodka zgodnie z odrębnymi przepisami;
    p) wykonuje inne zadania określone w odrębnych przepisach.